Как информацията от държавните институции да е по-достъпна за незрящи?

КАК ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИТЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И ИНСТУЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПАЗАРА НА ТРУДА,  В БЪЛГАРИЯ  МОЖЕ ДА Е ПО-ДОСТЪПНА ДО НЕЗРЯЩИТЕ ХОРА И ХОРАТА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ

На 12 октомври 2023 беше проведен тематичен семинар „Достъп до информация от незрящи хора и хора със зрителни увреждания“ в рамките на проект „Изследване на възможностите за достъп до информация от незрящи хора и хора със зрителни увреждания, предоставена от публични, образователни и институции, свързани с пазара на труда“, реализиран  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“ по сключен договор за безвъзмездна помощ № BG05SFOP001-2.025-0054-С01 от 14.07.2022 г.

На семинара беше представен анализът на съществуващите възможности за достъп до информация от незрящи хора и хора със зрителни увреждания от гореспоменатите институции.  Акцентът беше поставен  върху направените констатации от екипа по разработване на анализа  и  насоки за усъвършенстване на възможностите за достъп до информация от незрящи хора и хора със зрителни увреждани. Беше отбелязано, че напредъкът в технологиите за достъпност (пр. съдържанието с нарастващо удобство за обработка на гласови асистенти), може да помогне за подобряване на достъпността на уеб сайтовете, но въпреки това, технологиите все още не могат да заменят необходимостта от съответствие със стандартите за достъпност.

Като препоръки към институциите, авторският екип на анализа акцентира върху следните важни моменти:

  • Необходимостта е да бъдат поставени еднакви изисквания към квалификацията на служителите относно осигуряване на достъпността, при провеждането на обществени поръчки, чийто обхват включва изграждане и надграждане на интернет страници и мобилни приложения (чл. 58в, ал. 6 от ЗЕУ).
  • На базата на публично-частно партньорство да се  създаде  платформа или национален център за сътрудничество в областта подобряване на средата за незрящи и хора с увредено зрение, където те да могат да бъдат консултирани и обучавани.
  • Да се осигури процес за непрекъсната оценка и подобряване на оперативната съвместимост, свързана с достъпността, за да се увеличи съвместимостта на съдържанието на сайтовете с настоящите и бъдещите потребителски канали и помощни технологии. В този процес задължително да бъдат ангажирани и неправителствените организации на хората със зрителни увреждания, като основен двигател на този процес.
  • Да се акцентира върху проектно финансиране на дейности, свързани с подобряване на системите за контрол на институциите, чрез въвеждане на показатели за измерване на удовлетвореността и мерки за подобряване на достъпността и адекватна подкрепяща среда.

В проведената дискусия и последвалата кореспонденция, от страна на Академията на МВР и Националния инспекторат по образование бяха изразени становища в подкрепа на направените изводи и препоръки. В допълнение,  Главна инспекция по труда  предложи да бъде отправена препоръка до Министерството на електронното управление за публикуване на правила и насоки по приложението на чл. 39, ал. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, в т.ч.  образец на декларация за достъпност по чл. 58в, ал. 4 от ЗЕУ. Тези правила и насоки  да бъда използвани  от административните органи, доставчиците на обществени услуги и лицата, осъществяващи публични функции, с оглед унифициране на практиката при предоставяните административни услуги.

 

Материалът е подготвен в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.025-0054 „Изследване на възможностите за достъп до информация от незрящи хора и хора със зрителни увреждания, предоставена  от публични, образователни и институции, свързани с пазара на труда“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – www.eufunds.bg

Автор

Още по темата

Все още няма достатъчно публикации по темата
Skip to content